Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Overeenkomst tussen de klant en Move fit

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de klant en Move fit wanneer Move fit de bevestiging ontvangt van de klant zijn betaling. Move fit kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval van bijvoorbeeld wanneer vorige betalingen onregelmatig verliepen of uitbleven.
Move fit is ten allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op www.movefit.be.

Annulering van dienstverlening en afspraken

Indien de klant om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van Move fit, dient dit zo snel mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren schriftelijk (via e-mail: info@movefit.be of sms: +32 474 20 26 85) te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Move fit gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij de klant in rekening te brengen.

Als Move fit door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, zal dit tijdig gecommuniceerd worden met de klant in kwestie. Move fit is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

Betaling

Betaling van de factuur dient zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij aan de klant een wettelijke bevoegdheid tot opschorting of verrekening toekomt.

Als tijdige betaling uitblijft is Move fit steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is.

Gezondheid

De klant verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de dienstverlening te ontvangen zonder schade voor zijn gezondheid. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Move fit aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Intellectueel eigendom en geheimhouding

Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Move fit voor de uitvoering van de dienstverlening, zijn en blijven eigendom van Move fit. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Move fit.

Move fit is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de klant die  in het kader van de dienstverlening is verkregen.

Aansprakelijkheid

Move fit is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de klant verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie. Daarnaast kan Move fit ook niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.